STATUT -

Przejdź do treści

Menu główne:


                                Załącznik do uchwały Nr XXIV/242/12
                                Rady Powiatu Braniewskiego
                                z dnia 30 listopada 2012 roku

                                                                                                                                         


                                           Statut Powiatowego Domu Dziecka
                                we Fromborku

Rozdział I.
Postanowienia ogólne


§1.


Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, jest jednostką organizacyjną Powiatu Braniewskiego.

§2.


Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku działa na podstawie poniżej wymienionych aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.);
6. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 roku, Nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
8. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. poz. 954);
9. Niniejszy statut.

Rozdział II.
Cele i zadania.


§3.


Celem Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów.
 

§4


1. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką opiekuńczo - wychowawczą socjalizacyjną całodobową, przeznaczona dla dzieci powyżej 7 roku życia przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a po upływie 4 lat od wejścia w życie powyższej ustawy w placówce mogą przebywa dzieci powyżej 10 roku życia do osiągnięcia przez nie pełnoletniości.
2. Umieszczenie dziecka poniżej granicy wieku, o której mowa w ust. 1 jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.
3. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletniości może przebywać w placówce na dotychczasowych zasadach do ukończenia przez niego 25 roku życia pod warunkiem kontynuacji przez wychowanka naulci.
4. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 30 dzieci.

§5.


Do zadań Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku należy:
1. Zapewnienie dzieciom niezbędnych potrzeb opiekuńczo - wychowawczych, bytowych i rozwojowych na poziomie obowiązujących standardów opieki i wychowania,
2. Opieka i wychowanie polegające na indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną,
3. Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia.

Rozdział III.
Siedziba i obszar działania.


§6.


1. Siedzibą Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" jest miasto Frombork 14 530, ul Braniewska 11.
2. Placówka używa na tablicach, wywieszkach, formularzach i pieczęciach nazwy: Powiatowy Dom Dziecka ,,Słoneczne Wzgórze".

§7.


Teren działalności Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku
obejmuje Powiat Braniewski oraz w miarę wolnych miejsc w placówce także teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział IV.
Organy i struktura organizacyjna.


§8.


1. Dyrektor kieruje Powiatowym Domem Dziecka „Słoneczne Wzgórze" i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor Placówki jest przełożonym pracowników Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku.
3. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Braniewskiego.
§9.


Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań Powiatowego Domu
Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku ~ określa Dyrektor w regulaminieorganizacyjnym przyjętym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego.

§10.


1. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.
2. Nadzór nad realizacją standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Warmińsko Mazurski.

Rozdział V.
Gospodarka finansowa.


§11.


1. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest jednostką budżetową Powiatu Braniewskiego i prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawę gospodarki finansowej Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku stanowi roczny plan finansowy.
3. Budżet Placówki jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki.

§12.


1. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Bankową obsługę finansową Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku wykonuje bank wybrany do obsługi budżetu Powiatu Braniewskiego.

§13.


Dyrektor Placówki gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę
i należyte wykorzystanie.

§14.


1. Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Powiatu Braniewskiego.
2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§15.


Mienie Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku jest
mieniem Powiatu Braniewskiego.


Rozdział VI.
Postanowienia końcowe.


§16.


1. W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy aktów prawnych określonych w § 2 pkt 1-8.
2. Zmiany statutu pod rygorem nieważności mogą być dokonywane jedynie w drodze uchwały Rady Powiatu Braniewskiego.


Uchwała Nr XXVI1/264/13
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 stycznia 2013 roku.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/242/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze" we Fromborku.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149 poz. 887 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§1.


Paragraf 4 Uchwały Nr XXIV/242/12 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2012 roku otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego